XX Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2020 roku o godz. 9.00 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malechowo odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Malechowo.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski w sprawie zmian w porządku obrad.

 1. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 4. Wolne wnioski.
 5. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Malechowo w 2019 roku.
 6. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Malechowo.
 1. Głos radnych;
 2. Głos mieszkańców.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Malechowo wotum zaufania.
 2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 4. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Malechowo.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Malechowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Wójtowi Gminy Malechowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2019 rok. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2020 - 2032.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Malechowo.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malechowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malechowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Gorzyca na własność Gminy Malechowo.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malechowie za 2019 rok.
 17. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Wiesław Rosiński

Drukuj

Wyświetlania: 71

Zobacz również

Powrót do góry