Natura 2000 to program prowadzony w krajach Unii Europejskiej, który polega na utworzeniu sieci obszarów objętych ochroną. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali Europy.

Zdjęcie przedstawia rzekę Grabową przy moście w Lejkowie.

Na terenie gminy Malechowo położona jest „Dolina Grabowej" (PLH320003), która rozciąga się od obszaru źródliskowego, aż po pradolinę i jej południowy skraj w okolicy Sulechówka. Obszar źródliskowy położony jest w dobrze zachowanej, półnaturalnej mozaice torfowisk, wilgotnych i świeżych łąk, jezior i oczek śródpolnych oraz lasów (z dużym udziałem grądów i buczyn). Dalej rzeka płynie doliną przez krajobraz morenowy o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu. Na zboczach doliny i w jej sąsiedztwie występują płaty buczyny, przy rzece bardzo dobrze wykształcone są płaty grądów i wilgotnych łąk. Rzeka zachowana w stanie zbliżonym do naturalnego, ma charakter pstrągowy.

Teren doliny jest niezwykle urozmaicony krajobrazowo, charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością siedlisk - 16 siedlisk wymienionych w dyrektywie siedliskowej.

Występują tu liczne, doskonale wykształcone źródła niewapienne, torfowiska źródliskowe i mechowiskowe, a na wysiękach wód źródliskowych utworzyły się łąki z połaciami storczyków. Zlokalizowanych jest ponad 600 gatunków roślin naczyniowych, wśród których można spotkać wiele rośli rzadkich i pod ochroną. Teren ten stanowi ważny korytarz ekologiczny.

Według dyrektywy siedliskowej, dolinę zamieszkują m.in. takie gatunki zwierząt, jak: wydra, kuna leśna, borsuk; nietoperze: borowiec olbrzymi, karlik malutki, a wśród ptaków: derkacz, orzeł bielik, muchołówka białoszyja, dzięcioł czarny.

Woda w Grabowej jest bardzo czysta, o czym świadczy jej charakter pstrągowy, poza tym w rzece żyją wrażliwe na czystość wody takie gatunki ryb, jak: lipień, głowacz białopłetwy oraz minóg strumieniowy.

 

Zdjęcie przedstawia most na rzece Grabowej między Lejkowem a Święcianowem.

 Zdjęcie przedstawia most na rzece Grabowej między Lejkowem a Święcianowem.

Zdjęcie przedstawia rzekę Grabową w okolicy Święcianowa.

Zdjęcie przedstawia rzekę Grabową w okolicy Święcianowa.

 

 

 

 

Powrót do góry